සරල රේඛීය චලිතය – Straight Line Motion

Categories: GCE A/L, Physics
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Advanced Level Physics

Straight Line Motion

Sinhala Medium

Course Content

සරල රේඛීය චලිතය – පලමු කොටස / Straight Line Motion – Part 01
සරල රේඛීය චලිතය හැදින්වීම

  • සරල රේඛීය චලිතය – පලමු කොටස (චලිතය හැදින්වීම)
    01:20:07
  • Draft Lesson

සරල රේඛීය චලිතය – දෙවන කොටස / Straight Line Motion – Part 02

සරල රේඛීය චලිතය – තෙවන කොටස / Straight Line Motion – Part 03

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet