චලිත ප්‍රස්තාර – Motion Curve in mechanics

Categories: GCE A/L, Physics
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

යාන්ත්‍ර විද්‍යාවේ චලිත ප්‍රස්තාර

Course Content

Motion Curve in mechanics (චලිත ප්‍රස්තාර) – 01 කොටස

  • Motion Curve in mechanics (චලිත ප්‍රස්තාර) – 01 කොටස
    50:01

Motion Curve in mechanics (චලිත ප්‍රස්තාර) – 02 කොටස

Motion Curve in mechanics (චලිත ප්‍රස්තාර) – 03 කොටස
Lesson 01 හි ඇති නිබන්ධනය Download කරගන්න

Motion Curve in mechanics (චලිත ප්‍රස්තාර) – 04 කොටස

Motion Curve in mechanics (චලිත ප්‍රස්තාර) – 05 කොටස
Lesson 01 හි ඇති නිබන්ධනය Download කරගන්න

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet