ගුරුත්වය යටතේ සිරස් චලිතය හා ප්‍රක්ශිප්ත – Gravity – Vertical Motion and Projectiles

Categories: GCE A/L, Physics
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Course Content

ගුරුත්වය යටතේ සිරස් චලිතය – Gravity – Vertical motion

  • ගුරුත්වය යටතේ සිරස් චලිතය 01 කොටස
    59:55
  • ගුරුත්වය යටතේ සිරස් චලිතය 02 කොටස
    27:23
  • ගුරුත්වය යටතේ සිරස් චලිතය 03 කොටස
    01:08:32

ප්‍රක්ශිප්ත – Projectiles

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet